טופס 101

כרטיס עובד - ובקשה להקלה ולתיאום מס על ידי המעביד לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג - 1993

טופס 101 זה ימולא על-ידי כל עובד עם תחילת עבודתו, וכן בתחילת כל שנת מס. הטופס מהווה אסמכתא למעביד למתן הקלות במס ולעריכת תיאומי מס בחישוב משכורת העובד. אם חל שינוי בפרטים - יש להצהיר על כך תוך שבוע ימים.

פרטי המעביד (למילוי ע"י המעביד)
תיק ניכויים חייב להתחיל בספרה 9 ובאורך 9 ספרות.
פרטי העובד/ת
חובה להזין שם פרטי.
חובה להזין שם משפחה.
נא להזין תעודת זהות חוקית.
ת.ז כבר קיימת בטופס
ניתן לצרף קבצים מהסוגים הבאים: png, gif, jpg, jpeg, pdf
*
*
*
*
*
פרטים על ילדי שבשנת המס טרם מלאו להם 19 שנה
מספר זהות לא תקין.
ת.ז כבר קיימת בטופס
פרטים על הכנסותיי ממעביד זה
* אני מקבל/ת
תאריך לא תקין.
פרטים על הכנסות אחרות
פרטים על בן/בת הזוג
פרטים אלו רלונטיים במידה והינך נשוי/אה
שינויים במהלך השנה
חלק זה המופיע בטופס 101 המודפס, אינו רלוונטי מכיון שמדובר בטופס ממוחשב.
על כל שינוי שיחול בפרטים שמילאת בטופס, יש להודיע למעביד עד שבוע ימים מתאריך השינוי,
ע"י מילוי טופס חדש במערכת זו או בכל אמצעי שהמעביד מאפשר.
אני מבקש/ת פטור או זיכוי ממס מהסיבות הבאות
ניתן לצרף קבצים מהסוגים הבאים: png, gif, jpg, jpeg, pdf
שדה חובה.
נא לבחור ישוב מהרשימה.
ניתן לצרף קבצים מהסוגים הבאים: png, gif, jpg, jpeg, pdf
ניתן לצרף קבצים מהסוגים הבאים: png, gif, jpg, jpeg, pdf

רק אם העובד/ת או בן/בת הזוג הגיע/ה לגיל פרישה או שהוא/היא נכה או עיוור/ת עפ"י סעיף 9(5) לפקודה.

ניתן לצרף קבצים מהסוגים הבאים: png, gif, jpg, jpeg, pdf

ימולא רק ע"י הורה כאמור החי בנפרד ומבקש נקודות זיכוי עבור ילדיו, הנמצאים בחזקתו ובגינם מקבל קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי (בהתאם לסעיף 7 להלן) ואינו מנהל משק בית משותף עם יחיד/ה אחר/ת.

ימולא רק ע"י הורה במשפחה חד הורית שמקבל את קצבת הילדים בגינים או ע"י אשה נשואה או ע"י הורה יחיד.

ימולא ע"י הורה (למעט הורה אשר סימן בפסקה 7 לעיל), אשה לא נשואה שילדיה אינם בחזקתה וכן הורה יחיד

ימולא ע"י הורה החי בנפרד, שאינו זכאי לנקודות זיכוי בגין ילדיו, אשר המציא פס"ד המחייב אותו בתשלום מזונות.

ניתן לצרף קבצים מהסוגים הבאים: png, gif, jpg, jpeg, pdf

בן זוגי אינו מקבל נקודות זיכוי אלה. לילדי, בגינו אני מבקש את נקודות הזיכוי, אין הכנסות בשנה הנוכחית.

ניתן לצרף קבצים מהסוגים הבאים: png, gif, jpg, jpeg, pdf

ימולא ע"י מי שנישא בשנית.

ניתן לצרף קבצים מהסוגים הבאים: png, gif, jpg, jpeg, pdf
ניתן לצרף קבצים מהסוגים הבאים: png, gif, jpg, jpeg, pdf
ניתן לצרף קבצים מהסוגים הבאים: png, gif, jpg, jpeg, pdf
תיאום מס
סיבת הבקשה
ניתן לצרף קבצים מהסוגים הבאים: png, gif, jpg, jpeg, pdf
תיק ניכויים חייב להתחיל בספרה 9 ובאורך 9 ספרות.
פרטי חשבון בנק
הצהרה
* אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה הינם מלאים ונכונים. ידוע לי שהשמטה או מסירת פרטים לא נכונים הינה עבירה על פקודת מס הכנסה.
אני מתחייב/ת להודיע למעביד על כל שינוי שיחול בפרטיי האישיים ובפרטים דלעיל תוך שבוע ימים מתאריך השינוי.

* ניתן לחתום בעזרת העכבר או עם האצבע על מסך מגע

טופס 101 הינו שירות המופעל על ידי חברת Meckano - שעון נוכחות. הפרטיות שלך חשובה לנו. איננו עושים שימוש במידע המוזן בטופס ומידע זה אינו מועבר לגורמים שלישיים.