טופס 101

פרטי המעביד (למילוי ע"י המעביד)
תיק ניכויים חייב להתחיל בספרה 9 ובאורך 9 ספרות.
פרטי העובד/ת
חובה להזין שם פרטי.
חובה להזין שם משפחה.
נא להזין תעודת זהות חוקית.
פרטים על ילדי שבשנת המס טרם מלאו להם 19 שנה
מספר זהות לא תקין.
פרטים על הכנסותי ממעביד זה
* אני מקבל/ת
תאריך לא תקין.
פרטים על הכנסות אחרות
פרטים על בן/בת הזוג
פרטים אלו רלוונטים רק במידה ואתה נשוי
שינויים במהלך השנה
חלק זה המופיע בטופס 101 המודפס, אינו רלוונטי מכיון שמדובר בטופס ממוחשב.
על כל שינוי שיחול בפרטים שמילאת בטופס, יש להודיע למעביד עד שבוע ימים מתאריך השינוי,
ע"י מילוי טופס חדש במערכת זו או בכל אמצעי שהמעביד מאפשר.
אני מבקש/ת פטור או זיכוי ממס מהסיבות הבאות
שדה חובה.
נא לבחור ישוב מהרשימה.

רק אם העובד/ת או בן/בת הזוג הגיע/ה לגיל פרישה או שהוא/היא נכה או עיוור/ת עפ"י סעיף 9(5) לפקודה.

ימולא רק ע"י הורה כאמור החי בנפרד ומבקש נקודות זיכוי עבור ילדיו, הנמצאים בחזקתו ובגינם מקבל קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי (בהתאם לסעיף 7 להלן) ואינו מנהל משק בית משותף עם יחיד/ה אחר/ת.

ימולא רק ע"י הורה במשפחה חד הורית שמקבל את קצבת הילדים בגינים או ע"י אשה נשואה או ע"י הורה יחיד.

ימולא ע"י הורה (למעט הורה אשר סימן בפסקה 7 לעיל), אשה לא נשואה שילדיה אינם בחזקתה וכן הורה יחיד

ימולא ע"י הורה החי בנפרד, שאינו זכאי לנקודות זיכוי בגין ילדיו, אשר המציא פס"ד המחייב אותו בתשלום מזונות.

בן זוגי אינו מקבל נקודות זיכוי אלה. לילדי, בגינו אני מבקש את נקודות הזיכוי, אין הכנסות בשנה הנוכחית.

ימולא ע"י מי שנישא בשנית.

תיאום מס
סיבת הבקשה
תיק ניכויים חייב להתחיל בספרה 9 ובאורך 9 ספרות.
פרטי חשבון בנק
הצהרה
אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה הינם מלאים ונכונים. ידוע לי שהשמטה או מסירת פרטים לא נכונים הינה עבירה על פקודת מס הכנסה.
אני מתחייב/ת להודיע למעביד על כל שינוי שיחול בפרטיי האישיים ובפרטים דלעיל תוך שבוע ימים מתאריך השינוי.

* ניתן לחתום בעזרת העכבר או עם האצבע על מסך מגע